Dit zijn de algemene voorwaarden, zoals deze worden gehanteerd door Cedin. Door gebruik te maken van onze website/webapplicatie (Leero, DrieDee Online, DrieDee Plus, Kwintoo) en overige producten en diensten van Cedin (hierna: “Producten”) verklaar je als partij uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten van Cedin. Gebruikers van producten en partijen in overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als “Partij”.

 1. Privacy

1.1 Cedin stelt de privacy van haar gebruikers en hun gegevens voorop en heeft een zorgvuldig privacy beleid. Lees hier hoe Cedin haar privacy beleid ten aanzien van de gegevens van haar gebruikers voert.

 1. Gebruik

2.1 Alleen indien akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, is het toegestaan Producten te gebruiken, met uitzondering van een aantal hier verderop genoemde gevallen. Door één of meer van de Producten te gebruiken, verklaart Partij derhalve akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

2.2 Cedin behoudt zich echter het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van reden gebruik van en/of toegang tot Producten te ontzeggen, bijvoorbeeld door profielen te blokkeren of te verwijderen. Dit zal alleen gedaan worden in situaties die zwaarwegend zijn.

 1. Leeftijd

3.1 Voor de aanschaf en het gebruik van Producten dien je tenminste 16 jaar oud te zijn. Personen onder deze leeftijd hebben uitdrukkelijk toestemming van een bevoegd persoon nodig (ouder, voogd, leerkracht) om met de algemene voorwaarden akkoord te kunnen gaan en van Producten gebruik te maken.

 1. Aangeboden informatie

4.1 De informatie op deze website/webapplicatie en de overige Producten – met uitzondering van de door gebruikers gegenereerde informatie – is met grote zorg samengesteld, maar een volledige juistheid, betrouwbaarheid of geschiktheid daarvan kan niet worden gegarandeerd. Het afgaan op informatie op deze website en de overige Producten, al dan niet afkomstig van Cedin of één van haar medewerkers, is derhalve op eigen risico.

 1. Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door Partij dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op producten – met uitzondering van informatie gegenereerd door gebruikers – eigendom zijn van Cedin, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merken rechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. Zie ook onze pagina copyright.

5.2 Cedin verleent aan gebruikers een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, en herroepelijk recht om Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

5.3 Wanneer in een overeenkomst tussen Cedin en een derde, zijnde een bedrijf of instelling, een licentieverlening voor één of meer Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

5.4 Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op Producten te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Cedin en daar waar het gebruik binnen de Producten plaatsvindt.

5.5 Partij verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk maken of kunnen maken op de (intellectuele eigendom- of databank) rechten van Cedin of derden.

 1. Licentieverlening voor gedeelde informatie

6.1 Partij verleent in ruil voor de door Cedin verleende diensten aan Cedin een voortdurende, wereldwijde, onbeperkte, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om niet, met recht ter licentiering, alle informatie, waaronder doch niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s en geluidsbestanden, ontwerpen en gebruikersinformatie die je uploadt naar, deelt met of opslaat in de Producten of anderzijds deelt met Cedin (hierna: “je Gedeelde Informatie”), te gebruiken, verveelvoudigen, distribueren, overdragen, opvoeren, wijzigen, of anderzijds te gebruiken, voor commerciële of andere doeleinden op of via welke media dan ook.

6.2 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert Partij dat de Gedeelde Informatie geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom, privacy of overig recht van derden, niet in strijd is met de wet, geen pornografisch materiaal bevat of anderzijds aanstootgevend is, niet bedreigend is of smaad, vrij is van virussen of andere code die schadelijk is of kan zijn voor computers, overige elektronica of de gegevens of programma’s daarop vervat, en geen commerciële doeleinden heeft.

6.3 Partij blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele directe en indirecte schade bij Cedin en derden ten gevolge van de door partij Gedeelde Informatie.

 1. Gebruikersinformatie en registratie

7.1 Partij verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, waar mogelijk zal worden aangepast in Producten. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.

7.2 Partij mag derden geen toegang verschaffen tot Producten via haar eigen registratie. Bij overtreding is Partij volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

7.3 Partij is akkoord dat Cedin alle door Partij aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt, zie hierover ook onze Privacy Statement.

 1. Communicatie

8.1 Cedin kan gebruikers verschillende berichten sturen via Producten, waaronder notificaties of herinneringen, e-mail of andere berichten. Gebruikers kunnen (afhankelijk van de applicatie) zelf instellen in hoeverre men hiervan gebruik wenst te maken.

8.2 Binnen Producten kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten of discussiëren binnen groepen. Partij verklaart geen spam, of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of andere mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarde kan – als met andere voorwaarden – resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van Producten en opzegging van het gebruikte account.

8.3 Het staat Cedin te allen tijde vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien deze naar haar mening beneden standaard is of anderszins ongeschikt.

8.4 Voor alle communicatie en omgang via Producten gelden in elk geval de volgende richtlijnen voor gebruikers: Positief, Respectvol, Relevant, Niet-commercieel.

 1. Informatie van derden

9.1 Producten kunnen informatie bevatten van derden of daarna doorverwijzen, waaronder doch niet beperkt tot informatie aangemaakt door gebruikers, advertenties, banners en website links (hierna: “Informatie van Derden”).

9.2 Informatie van Derden wordt door Cedin niet (altijd) vooraf bekeken, waardoor Cedin de juistheid daarvan niet kunnen garanderen. Cedin is op generlei wijze aansprakelijkheid voor Informatie van Derden, noch voor de eventueel daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade.

 1. Onrechtmatige informatie

10.1 Na melding zal Cedin de aanwezigheid van onrechtmatige informatie in één of meer van Producten binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op je rechten dient per e-mail gemeld te worden op info@Cedin.nl.

10.2 Deze melding dient te melden: waar de betreffende informatie te vinden is en op welke wijze dit inbreuk maakt. Als het gaat om inbreuk op intellectueel eigendom dien je aan te geven dat je en hoe je eigenaar bent van de informatie. Daarnaast je contactgegevens: naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, zodat Cedin contact met je kan opnemen.

 1. Betaalde Producten

11.1 De vermelde prijzen van Producten zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

11.2 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast.

11.3 Periodieke abonnementen zijn voor Partij niet opzegbaar voor de termijn dat zij worden overeengekomen. Na afloop van de eerste overeengekomen termijn worden abonnementen automatisch verlengd, in beginsel voor eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen. Gebruikers kunnen in het laatste geval wel tussentijds opzeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.

11.4 Opzegging van een abonnement dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@Cedin.nl met de mededeling dat het abonnement wordt opgezegd en onder vermelding van de gebruikersnaam of gebruikersorganisatie.

11.5 Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van een abonnement, of bij een aankoop tenzij anders overeengekomen.

11.6 Producten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd of binnen de overeengekomen termijn. Cedin accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige schade, indien de levering onverhoopt na de overeengekomen termijn plaatsvindt. Bij online abonnementen is toegang direct beschikbaar

 1. Wijzigingen van Producten

12.1 Cedin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van één of meer van Producten, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd, zonder dat zij hierover op voorhand aan Partij hoeft te communiceren en ongeacht of het betaalde of onbetaalde Producten betreft.

12.2 Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan. Cedin is niet aansprakelijk voor enige uit dit verlies voortvloeiende directe of indirecte schade.

12.3 In geval van een dergelijke wijziging van Producten, om welke reden dan ook, heeft Partij slechts recht op retournering pro ratio van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Cedin of haar partners indien dit is overeengekomen.

 1. Wijziging Algemene Voorwaarden

13.1 Cedin behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Na wijziging zullen de gewijzigde algemene voorwaarden onverwijld ter inzage worden aangeboden op de website/webapplicatie.

13.2 Door de website/webapplicatie en overige producten van Cedin na wijziging van de algemene voorwaarden te blijven gebruiken verklaart Partij akkoord te zijn met de nieuwe, gewijzigde algemene voorwaarden.

 1. Conformiteit en uitsluiting van aansprakelijkheid

14.1 Producten en de inhoud daarvan worden door Cedin en haar partners geleverd zoals deze zijn, dat wil zeggen, inclusief mogelijke gebreken.

14.2 Noch Cedin, noch haar partners of leveranciers geven enige garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de functionaliteit van Producten of enige inhoud daarvan.

14.3 Cedin kan niet garanderen dat Producten op enig of ieder moment beschikbaar zijn van enige locatie, en dat dit op een veilige wijze gebeurt, of dat fouten worden opgelost of dat Producten vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke programmatuur of onderdelen.

14.4 Partij erkent dat de Producten mogelijk (verborgen) gebreken vertonen en accepteert hier aangaande het risico voor de hieruit voortvloeiende schade aan haar kant. Partij kan niet op grond van non-conformiteit een overeenkomst opzeggen.

 1. Elektronische handtekening

15.1 Door Producten te gebruiken verschaft Partij een elektronische handtekening voor de akkoordverklaring dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Toepassing en competentie

16.1 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van alle eventuele eerdere afspraken of toezeggingen, tenzij deze uitdrukkelijk op schrift zijn overeengekomen door een bevoegde bestuurder van Cedin.

16.2 Mogelijk is een deel van deze algemene voorwaarden niet van toepassing in het toepasselijke recht. In geval van nietigheid of vernietiging van enige bepalingen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

16.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam, Nederland.

Cedin B.V.
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten